Regulamin

Regulamin Festiwalu

Szanowni Państwo, ze względów bezpieczeństwa seanse w kinach zostały odwołane. Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem organizatorów.

 

Regulamin Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Młodego Widza Ale Kino!
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. 39. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! (zwany dalej Festiwalem) organizowany jest w dniach 28 listopada – 12 grudnia 2021 roku. W związku z pandemią COVID-19 i towarzyszącymi jej ograniczeniami w życiu kulturalnym, Festiwal będzie miał charakter hybrydowy: filmy prezentowane będą na seansach w Internecie, za pośrednictwem playera filmowego zaimplementowanego na stronę internetową Festiwalu, a także w kinach w Poznaniu, jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

2. Celem Festiwalu jest prezentacja i promocja wartościowych filmów dla dzieci i młodzieży.

ORGANIZACJA

3.  Organizatorem Festiwalu jest Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

4.  Dyrektorem Festiwalu jest dyrektor Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

PROGRAM

5. Na program Festiwalu składają się następujące sekcje:

 • Międzynarodowy Konkurs filmów pełnometrażowych i krótkometrażowych dla dzieci i młodzieży prezentujący filmy wyprodukowane w latach 2019-2021. Do konkursu kwalifikują się pełnometrażowe i krótkometrażowe filmy aktorskie i animowane. Filmy w konkursie oceniane będą w dwóch kategoriach: dziecięcej i młodzieżowej. Kategorie te przydzielane są przez organizatorów.
 • Sekcje tematyczne i pokazy specjalne – pozakonkursowe prezentacje filmów dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

SELEKCJA FILMÓW

6. Nabór filmów rozpoczyna się 1 marca 2021.

7. Zgłosić film na Festiwal może twórca/twórczyni, producent/ka lub inny podmiot posiadający do tego prawo.

8. O przyjęciu filmu na Festiwal decydują Organizatorzy.

9. Selekcja filmów do wszystkich pokazów Festiwalu obejmuje wyłącznie filmy zgłoszone w terminie i na zasadach określonych przez niniejszy Regulamin. Każdemu zgłoszeniu filmu musi towarzyszyć:

 • Wypełnienie karty zgłoszeń online (formularz dostępny na www.alekino.com lub na platformie FilmFreeway);
 • Kopia przeglądowa w wersji anglojęzycznej lub z angielskimi napisami.

10. Filmy zgłaszane do selekcji konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:

 • Są pełno- lub krótkometrażowymi filmami aktorskimi lub animowanymi wyprodukowanymi po 1 stycznia 2019. Za pełnometrażowe uznaje się filmy dłuższe niż 60 minut. Za krótkometrażowe uznaje się filmy krótsze niż 30 minut.
 • Filmy mogą być wyświetlane na następujących nośnikach: DCP, BluRay, plik cyfrowy. Dopuszcza się możliwość wyświetlania z innych kopii niż wyżej wymienione po uprzednim uzgodnieniu z organizatorami Festiwalu. Filmy mogą być wyświetlane zarówno w kinach jak i za pośrednictwem playera filmowego zaimplementowanego na stronę internetową Festiwalu, na zasadach uzgodnionych bezpośrednio ze Zgłaszającymi, po zakwalifikowaniu filmu do udziału w Festiwalu;
 • Stanowią odrębną całość artystyczną.

11. Ostateczny termin nadsyłania kart zgłoszeń i materiałów do selekcji konkursowej upływa 31 lipca 2021.

12. Odpowiedzialność za prawny tytuł do możliwości zgłoszenia filmu na Festiwal i rozporządzania nim leży po stronie Osoby zgłaszającej.

13. Organizatorzy powiadomią osoby zgłaszające o rezultatach selekcji niezwłocznie po jej zakończeniu.

14. W przypadku zakwalifikowania filmu do pokazów na Festiwal, należy niezwłocznie nadesłać:

 • wydrukowaną i podpisaną kartę zgłoszeń,
 • informacje do katalogu (szczegółowych informacji udzielą Organizatorzy),
 • listę dialogową w ustalonej z Organizatorem wersji językowej,
 • inne materiały promocyjne

na adres Festiwalu:

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
Fax +48 61 64 64 472

lub pocztą elektroniczną:

filmy pełnometrażowe: mjodko@alekino.com
filmy krótkometrażowe: fdrag@alekino.com

16. Nadesłane wraz ze zgłoszeniem materiały będą odsyłane tylko na życzenie osoby zgłaszającej.

DODATKOWE PRAWA FESTIWALU

17. Osoba zgłaszająca film udziela Festiwalowi prawa do użycia:

 • kopii filmu do projekcji w kinach, na warunkach uzgodnionych z Festiwalem oraz prawa do użycia pliku zawierającego film do uzgodnionej z Festiwalem ilości wyświetleń za pośrednictwem playera filmowego zaimplementowanego na stronę internetową Festiwalu, na warunkach uzgodnionych z Festiwalem,
 • dostarczonych materiałów promocyjnych do publikacji festiwalowych (druki, strona internetowa Festiwalu, katalogi, program Festiwalu) oraz do celów promocji Festiwalu w mediach. Osoba zgłaszająca wyraża zgodę na redakcję przesłanych materiałów przez Organizatorów,
 • fragmentów pokazywanego filmu w transmisjach telewizyjnych, związanych z Festiwalem (zwiastun lub fragment do 2 minut z filmu pełnometrażowego i do 1 minuty z krótkometrażowego) oraz w działaniach związanych z promocją filmu i Festiwalu.

18. Organizator ma prawo do użycia fragmentów filmu i materiałów promocyjnych do promocji kolejnych edycji Festiwalu na zasadach opisanych w pkt. 17. W zakresie wynikającym z pkt. 17. i 18. Osoba zgłaszająca film odpowiednio udziela Organizatorowi licencji lub zezwala na nieodpłatne wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do utworu.

KOPIA FESTIWALOWA

19. Osoba zgłaszająca zobowiązuje się dostarczyć kopię filmu zakwalifikowanego na Festiwal do 19 listopada 2021 na adres Organizatora Festiwalu:

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
Św. Marcin 80/82 pok.345
61-809 Poznań

lub

filmy pełnometrażowe: mjodko@alekino.com
filmy krótkometrażowe: fdrag@alekino.com

20. Kopia powinna być nagrana na nośniku zgodnym ze zgłoszonym, w wersji oryginalnej bez napisów z dołączonym osobnym plikiem z napisami w języku angielskim (jeśli film nie jest w angielskiej wersji językowej), w dobrym stanie technicznym.

21. Kopia powinna być odpowiednio opisana.

22. Koszty przesłania kopii na Festiwal pokrywa osoba zgłaszająca, chyba, że zostanie to inaczej uzgodnione z Organizatorami. Wysyłający kopię powinien przestrzegać instrukcji wysyłki, która zostanie mu przekazana przez Organizatora Festiwalu. Instrukcje zostaną przekazane wraz z informacją o wynikach selekcji.

23. Koszty odesłania pokrywa Festiwal chyba, że zostanie to inaczej uzgodnione z osobą zgłaszającą. Festiwal zobowiązuje się zwrócić kopię filmu w stanie nie gorszym niż wynika to z normalnej eksploatacji.

24. Ubezpieczenie kopii, do wartości podanej w karcie zgłoszenia, pokrywa Festiwal. Obejmuje ono okres od przekazania Organizatorom kopii przez przewoźnika przywożącego do odbioru od Organizatora kopii przez przewoźnika odwożącego.

25. Kopia zostanie odesłana pod wskazany adres po zakończeniu Festiwalu. Organizator nie odpowiada za szkody wynikłe wskutek wadliwie wskazanego adresu.

JURY I NAGRODY

26.   Międzynarodowe jury profesjonalne przyzna:

Złote Koziołki dla najlepszego filmu pełnometrażowego dla dzieci oraz nagrodę pieniężną dla reżysera filmu (jako osoby fizycznej) w wysokości 4000 Euro brutto*,
Złote Koziołki dla najlepszego filmu krótkometrażowego dla dzieci oraz nagrodę pieniężną dla reżysera filmu (jako osoby fizycznej) w wysokości 1500 Euro brutto*,
Złote Koziołki dla najlepszego filmu pełnometrażowego dla młodzieży oraz nagrodę pieniężną dla reżysera filmu (jako osoby fizycznej) w wysokości 4000 Euro brutto*,
Złote Koziołki dla najlepszego filmu krótkometrażowego dla młodzieży oraz nagrodę pieniężną dla reżysera filmu (jako osoby fizycznej) w wysokości 1500 Euro brutto*.
Nagrody zostaną wypłacone gotówką lub przelewem, w polskich złotych, po dokonaniu stosownych potrąceń podatkowych*.
W przypadku przelewu nagroda może zostać przeliczona na euro lub dolary amerykańskie, jeżeli bank laureata nie będzie przyjmować polskiej waluty. Niezwłocznie po ogłoszeniu werdyktów, Laureat/ka otrzyma od Organizatora formularz, który zobowiązany/a jest wypełnić danymi umożliwiającymi wypłacenie nagrody. Formularz ten należy przesłać do Organizatora pocztą elektroniczną (filmy pełnometrażowe: mjodko@alekino.com, filmy krótkometrażowe: fdrag@alekino.com) w ciągu 7 dni roboczych od jego otrzymania, nie później niż do 14.12.2021. Nagroda zostanie wypłacona do 31 grudnia 2021 po otrzymaniu przez Organizatora poprawnie wypełnionego formularza, a w przypadku Laureatów zagranicznych także oryginału certyfikatu rezydencji. Certyfikat rezydencji należy dostarczyć najpóźniej do dnia 20 grudnia 2021 roku, w przeciwnym razie nagroda będzie wypłacana zgodnie z polskim prawem podatkowym.

W przypadku, gdy zwycięski film ma więcej niż jednego reżysera, nagroda zostanie podzielona po równo między nich.

27. Jury młodych przyzna nagrody Marcina dla najlepszego pełnometrażowego i krótkometrażowego filmu dla młodzieży.

28. Jury dziecięce przyzna nagrody Marcinka dla najlepszego pełnometrażowego i krótkometrażowego filmu dla dzieci.

29. Międzynarodowe Jury Edukatorów Filmowych przyzna Nagrodę Edukatorów Filmowych dla najlepszego pełnometrażowego filmu dla dzieci.

30. Jury Zespołu Edukatorów Filmowych przyzna nagrodę dla najlepszego pełnometrażowego filmu dla dzieci oraz dla najlepszego pełnometrażowego filmu dla młodzieży o najlepszym potencjale dystrybucyjnym.

31. Widownia Festiwalu przyzna swoją nagrodę dla najlepszego pełnometrażowego filmu.

32. Organizatorzy Festiwalu przyznają nagrodę specjalną, Platynowe Koziołki, za wybitny wkład w kinematografię i media audiowizualne dla dzieci i młodzieży.

33. Organizatorzy Festiwalu przyznają nagrodę Piłkarskie Koziołki dla filmu, który w wyjątkowy sposób przyczynia się do popularyzacji piłki nożnej.

34. W uzgodnieniu z Organizatorami mogą być przyznane inne nagrody, fundowane przez osoby prywatne, instytucje i organizacje.

GOŚCIE

35. Ze względu na pandemię COVID-19 organizatorzy Festiwalu, poza uzasadnionymi wyjątkami nie zapraszają do Poznania twórców filmów zakwalifikowanych na Festiwal, a także innych osób związanych z audiowizualną kulturą dla dzieci i młodzieży. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby takie osoby mogły uczestniczyć w części Festiwalu on-line, za pośrednictwem Internetu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

36. Zgłoszenie filmu oraz udział w Festiwalu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

37. Organizatorzy Festiwalu nie odpowiadają za naruszenia praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych utworów, chyba, że naruszenie jest wyłącznie zawinione przez Organizatora. W tym zakresie osoba zgłaszająca film zwalnia Organizatora od odpowiedzialności.

38. W razie wątpliwości, co do interpretacji postanowień regulaminu decydująca jest jego polska wersja językowa.

39. Kwestie nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Dyrektor Festiwalu.

*Nagrody będą wypłacane w PLN. Przeliczenie zostanie dokonane po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego ogłoszenie werdyktu. Wygrane w konkursach wypłacane polskim rezydentom podlegają opodatkowaniu, na podstawie art. 13 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa. Nagrody zostaną wypłacone po potrąceniu zaliczki na podatek wg stawki 18%, przy uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20%. Wygrane w konkursach wypłacane nierezydentom podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nagrody zostaną wypłacone po potrąceniu zaliczki na podatek wg stawki 20%. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania nagrody, Laureat może zażądać zwolnienia z opodatkowania w Polsce lub zastosowania niższej stawki podatku potrącanego w Polsce, o ile pozwala na to stosowna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a krajem Laureata, a Laureat dostarczy ważny certyfikat rezydencji od władz podatkowych państwa, którego jest rezydentem. Certyfikat jest ważny do wskazanego w nim terminu ważności lub w ciągu 12 miesięcy od daty wystawienia. Oryginał certyfikatu rezydencji (a nie jego formę elektroniczną) należy dostarczyć Organizatorowi przed wypłatą nagrody. Certyfikat rezydencji należy dostarczyć najpóźniej do dnia 20 grudnia 2021 roku, w przeciwnym razie nagroda będzie wypłacana zgodnie z polskim prawem podatkowym.

Regulamin sprzedaży dostępów do filmów

REGULAMIN SPRZEDAŻY DOSTĘPÓW DO FILMÓW

ORAZ ZASADY UDZIAŁU W 39. MFFMW ALE KINO!

 

 1. 39. MFFMW Ale Kino! będzie odbywał się w dniach 28.11–12.12.2021 roku w formule hybrydowej:
 • 5.12–12.12.2021: w playerze dostępnym na stronie www.alekino.com po wykupieniu dostępów do filmów
 1. Rozpoczęcie sprzedaży dostępów do filmów: 17 listopada 2021 roku.
 2. Ceny dostępów online:
 • 10 zł – dostęp dla jednej rodziny
 • 5 zł / osoba  – dostęp dla grupy

 

 1. Sposób zakupu dostępów do filmów w formule online dla widzów indywidualnych / rodzin:
 • www.alekino.com – aby dokonać zakupu, należy założyć bezpłatne konto użytkownika strony, klikając na ikonkę „myAleKino!online” w prawym górnym rogu strony. Po wybraniu seansu i kliknięciu na przycisk „kup bilet” system przeniesie Cię do portalu www.bilety24.pl, gdzie dokonywany jest zakup dostępu. Jeżeli założyłaś/-łeś konto użytkownika w poprzednim roku, zaloguj się do niego i wtedy dokonaj zakupu. Dostęp do filmu online można kupić w trakcie trwania seansu.

 

 1. Sposób zakupu dostępów do filmów w formule online dla grup szkolnych i przedszkolnych:
 • aby obejrzeć film online z grupą, należy wypełnić Formularz rezerwacji dostępny na stronie Festiwalu. Po otrzymaniu mailowego potwierdzenia rezerwacji dostępu, należy wpłacić należność zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi w mailu. 

 

 1. Zwroty zakupionych dostępów do filmów online:
 • aby zwrócić bilet prosimy o kontakt mailowy: kontakt@alekino.com (zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dn. 30.05.2014, prawo do odstąpienia od umowy dot. zakupu produktu cyfrowego zawartej na odległość przestaje przysługiwać w momencie rozpoczęcia się wybranego seansu).

 

 1. Faktury za zakupione dostępy do filmów online:
 • podczas składania rezerwacji należy chęć otrzymania faktury zgłosić w sekcji “Komentarze” w Formularzu rezerwacji
 1. Filmy online są wyświetlane w następujących blokach godzinowych:
 •       10:00–14:00;
 •       14:00–18:00;
 •       18:00–22:00.
 1. Filmy wyświetlane są w blokach 4-godzinnych. Oznacza to, że jeśli pokaz jest wpisany na godzinę 10.00, oglądanie go można ROZPOCZĄĆ najpóźniej do godziny 14.00.

WAŻNE!

Film można oglądać jedynie przez 4 godziny od momentu otworzenia okna z odtwarzaczem filmu (czyli okna, które otwiera się po kliknięcia linku „oglądaj”). Po tym czasie seans się kończy.

 1. Filmy można oglądać tylko na jednym urządzeniu w danym czasie. Po zalogowaniu w tym samym czasie na drugim urządzeniu, na pierwszym film przestanie być odtwarzany.

 

 

Regulamin wchodzi w życie dnia 9 listopada 2021 r.

Aktualizacja Regulaminu: 22 listopada 2021 r.