AKTUALNOŚCI

Pokaż nam, jak oglądasz, i wygraj! KONKURS

Pokaż, jak oglądasz festiwalowe filmy, i wygraj aparat Instax Fujifilm Mini 9!

Zasady konkursu:

  1. Stwórz kreatywny materiał foto lub wideo pokazujący, jak spędzasz czas na seansach festiwalu Ale Kino! online w swoim domowym kinie.
  2. Udostępnij go na swoim koncie na Facebooku lub Instagramie (pamiętaj, by post był widoczny publicznie!) z hasztagami #alekino i #konkursalekino i czekaj na wyniki!

Autorów trzech najbardziej kreatywnych realizacji nagrodzimy aparatami Instax Fujifilm Mini 9 i zapasem wkładów.

 

Zapoznaj się z Regulaminem konkursowym:

I. DEFINICJE

Organizatorem Konkursu jest Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, organizator Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!,  zwane dalej „Organizatorem”.
Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym w punkcie II. Regulaminu, wykona zadanie opublikowane na Facebooku i Instagramie Organizatora.
Zwycięzcami Konkursu, zwanymi dalej „Zwycięzcami”, jest 3 Uczestników, których rozwiązanie zadania zostanie wybrane przez jury konkursu składającego się z pracowników i współpracowników Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.
Nagroda przyznawana Zwycięzcy Konkursu, zwana dalej „Nagrodą” to aparat Fujifilm Instax Mini 9 w losowo wybranym kolorze z zapasem 10 wkładów.

II. PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs rozpoczyna się w dniu 29.11.2020 o godzinie 10:00 i kończy się 6.12.2020 o godz. 23:00.
W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi przygotować kreatywny materiał foto lub video pokazujący, jak uczestniczy w 38. edycji festiwalu Ale Kino! online. Materiał Uczestnik musi opublikować na swoim koncie na Facebooku lub Instagramie w trybie publicznym i dodać hasztagi: #alekino i #konkursalekino.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych zgłoszeń w ramach działań promocyjnych w swoich mediach społecznościowych, na Facebooku i Instagramie.
Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg konkursu, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.
W przypadku dyskwalifikacji pierwotnego Zwycięzcy, nagrodę otrzyma następny w kolejności Uczestnik, który zostanie wybrany przez jury.
Organizator ogłosi wyniki konkursu najpóźniej 3 dni robocze od dnia zakończenia poszczególnej edycji konkursu, o czym poinformuje laureatów w prywatnych wiadomościach.
Nagroda zostanie wysłana drogą pocztową.
Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
Nagrody nie mogą być odsprzedawane, w szczególności wystawiane na licytację lub inną formę sprzedaży w przeciągu roku od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE

Organizator obowiązany jest, w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, przekazać Nagrodę Zwycięzcy.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotów, stanowiących Nagrody w Konkursie, o ile powstały one z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności.
Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: media@csdpoznan.pl w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.
Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.
Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 6 powyżej nie będą rozpatrywane.

IV.  OGRANICZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i stali współpracownicy Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.
Zakaz uczestnictwa w Konkursie dotyczy również członków najbliższej rodziny podmiotów wymienionych w pkt. 1.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych.
Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: media@csdpoznan.pl..
Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: media@csdpoznan.pl. Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.
Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wspierany przez właściciela serwisu Facebook.
Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie podanej przez Organizatora w opisie konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.